Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Přijímání cizinců

Přijímání cizinců

PŘIJÍMÁNÍ CIZINCŮ MIMO EU:

§ 20

(1) Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají přístup ke vzdělávání a školským službám podle tohoto zákona za stejných podmínek.

(2) Osoby, které nejsou uvedeny v odstavci 1, mají za stejných podmínek jako občané Evropské unie přístup:

  1. a) k základnímu vzdělávání, včetně vzdělávání při výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy, pokud pobývají na území České republiky,
  2. b) ke školnímu stravování a k zájmovému vzdělávání poskytovanému ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání v pravidelné denní docházce, pokud jsou žáky základní školy, odpovídajícího ročníku střední školy nebo odpovídajícího ročníku konzervatoře,
  3. c) ke střednímu vzdělávání a vyššímu odbornému vzdělávání, včetně vzdělávání při výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy, pokud pobývají oprávněně na území České republiky,
  4. d) k předškolnímu vzdělávání, základnímu uměleckému vzdělávání, jazykovému vzdělávání a ke školským službám podle tohoto zákona, pokud mají právo pobytu na území České republiky na dobu delší než 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany.

(3) Osoby uvedené v odstavci 2 písm. c) a d) se stávají dětmi, žáky nebo studenty příslušné školy nebo školského zařízení za podmínek stanovených tímto zákonem, pokud řediteli školy nebo školského zařízení prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání nebo poskytování školských služeb oprávněnost svého pobytu na území České republiky. Oprávněnost pobytu na území České republiky se prokazuje dokladem podle zvláštního právního předpisu

Přijetí cizince ke studiu na střední škole je podmíněno prokázáním legálního pobytu na území ČR; tuto skutečnost musí prokázat ředitelce školy nejpozději při zahájení vzdělávání. Pokud tuto podmínku cizinec nesplní, může ho ředitelka školy přijmout ke studiu podmíněně, na dobu nezbytně nutnou k udělení dokladu, jímž oprávnění k pobytu prokáže. 

 

PŘIJÍMÁNÍ CIZINCŮ Z EU:

Žáci-cizinci z členských zemí EU mají podle § 20, odst. 3 školského zákona přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky, podle téhož ustanovení se pak dokladem o legálnosti pobytu logicky neprokazují. Je potřeba doložit doklady o dosavadním vzdělání a lékařskou prohlídku.Podmínkou je i předchozí splnění povinné školní docházky, nebo absolvování základní školy. Cizinec, který ukončil základní vzdělání na škole mimo Českou republiku, musí k žádosti o studium přiložit osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení, tzn. úspěšné ukončení základního vzdělání splněním povinné školní docházky v délce 9 let se dokládá originály vysvědčení + úředně ověřenými překlady. Uchazeč, kterému do doby podání přihlášky nebyl vydán jeden z dříve uvedených dokladů, předloží tento doklad škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem, tj. prvním dnem školního roku.

 

Cizinci ze zemí mimo EU mohou dokládat oprávněnost pobytu až do zahájení vzdělávání, tedy do prvního dne školního roku, od kdy jsou přijati. Nejpozdějším termínem pro doložení oprávnění k pobytu je však zmíněné datum.

Cizinci, kteří mají zájem vzdělávat se na naší škole, mohou využít nabídku odborné pomoci na

www.inkluzivniskola.cz.