Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Přijímací řízení > Nástavbové vzdělávání

Nástavbové vzdělávání

Obecná kritéria pro přijímací řízení:

 • Předložení výučního listu spolu s vysvědčením o závěrečné zkoušce.
 • Zdravotní způsobilost (na přihlášce ke studiu musí být potvrzení praktického lékaře o způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání)
 • pro obor Vlasová kosmetika
 • pro obor Podnikání
 • pro obor Umělecké řemeslné práce 
  • absolvování uměleckého učebního oboru
  • úspěšné vykonání školní části přijímacího řízení - talentové zkoušky (o konání budou uchazeči informováni písemně)
  • jednotná přijímací zkouška (JPZ)
 

Počet přijímaných žáků: 

 • Vlasová kosmetika - 20 uchazečů
 • Umělecké a řemeslné práce - 20 uchazečů
 • Podnikání - 20 uchazečů

INFORMACE PRO CIZINCE

Školský zákon 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů

§ 60b odst. 5)

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena. V rámci kritérií podle § 60 odst. 2 písm. a) stanoví ředitel školy způsob hodnocení jednotné zkoušky cizinců podle věty první.

§ 20 odst. 4)

Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

Ověření znalosti českého jazyka cizinců proběhne rozhovorem s ředitelkou školy.

Celkové pořadí

U každého uchazeče se sečtou dílčí body ze všech kritérií. Dle celkového součtu se vytvoří sestupné pořadí uchazečů. Pro přijetí je nezbytné, aby uchazeč dosáhl v součtu alespoň 60 bodů.

Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.

Všichni přijatí uchazeči budou písemně pozváni k informativní schůzce, o vzdělávání na naší škole a k uzavření smlouvy o vzdělávání.