Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Přijímací řízení > Kosmetické služby

Kosmetické služby

Obecná kritéria pro přijímací řízení:

  • Ukončení základního vzdělání (úplných 9 ročníků ZŠ).
  • Zdravotní způsobilost (na přihlášce ke studiu musí být potvrzení lékaře o způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání).

Jednotná přijímací zkouška

je stanovena v souladu s § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a určuje obsah a termíny konání jednotné zkoušky přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou.

Zkouška se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky a její aplikace:

1. termín – 
2. termín – 
Náhradní termín:
1. termín – 
2. termín – 

Hodnocení výsledků přijímacího řízení:

  • 60 % – Výsledek jednotné přijímací zkoušky – písemný test z českého jazyka a literatury a z matematiky
  • 40 % – Studijní prospěch ze základní školy (průměry za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy)

Při dosažení shodného počtu bodů při hodnocení celkového pořadí uchazečů bude brán zřetel na studijní prospěch ze základní školy v předmětu Český jazyk, Matematika, cizí jazyk.

Maximální počet přijímaných žáků: 15

INFORMACE PRO CIZINCE

Školský zákon 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů

§ 60b odst. 5)

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena. V rámci kritérií podle § 60 odst. 2 písm. a) stanoví ředitel školy způsob hodnocení jednotné zkoušky cizinců podle věty první.

§ 20 odst. 4

Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

Ověření znalosti českého jazyka cizinců proběhne rozhovorem od 11.45 hod. v den konání jednotné přijímací zkoušky dle vybraného termínu.

 

I. PROSPĚCH NA ZŠ Průměr prospěchu za poslední dvě klasifikační období

prospěch body
1,00 - 1,40 60
1,41 - 1,90 50
1,91 - 2,40 40
2,41 – 3,00 30
3,01 – 3,50 20
3,51 – 5,00 0
II. JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA  Test z českého jazyka a literatury   max. 50 bodů
Test z matematiky   max. 50 bodů

 

Celkové pořadí

U každého uchazeče se sečtou dílčí body ze všech kritérií. Dle celkového součtu se vytvoří sestupné pořadí uchazečů. Pro přijetí je nezbytné, aby uchazeč dosáhl v součtu alespoň 41 bodů.

Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.

Všichni přijatí uchazeči budou písemně pozváni k informativní schůzce, o vzdělávání na naší škole a k uzavření smlouvy o vzdělávání.